จุดประสงค์รายวิชา

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน
  2. รวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน
  3. ใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน
  4. จัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ
  5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน กระบวนการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ตามลักษณะงาน
  2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการจัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ

เนื้อหา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |
2. การแจกแจงความถี่ | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |
4. เปอร์เซ็นไทล์ เดไซต์ และควาไทล์ | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |
5. การวัดการกระจายของข้อมูล | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |
6. การประมวลผลข้อมูล | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |
7. แนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานทางด้านสถิติ | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |
8. การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |
9. การวิเคราะห์และแปลผลสถิติเชิงพรรณาเบื้องต้น | แบบทดสอบก่อนเรียน | เนื้อหา |

ประเมินความพึงพอใจเพจนี้

คลิกที่นี่

อ้างอิง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เนื้อหาจาก : สุรชฎ บุญตรา บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด