2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
(Multimedia for Presentations)

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ
3. ผลิตชิ้นงานและนำเสนอผลงาน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
2. การออกแบบงานนำเสนอตามลักษณะงาน
3. ผลิตชิ้นงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล

เนื้อหา

บทที่ 1 การถ่ายทอดแนวคิดสู่ชิ้นงาน
บทที่ 2 การนำเสนอข้อมูล | ทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 3 ขั้นตอนการวางโครงร่างและการสร้างสไลด์ | ทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 4 การปรับแต่งข้อความ | ทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 5 การปรับแต่งสไลด์ด้วยข้อความ | ทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 6 การปรับแต่งสไลด์ด้วยภาพ | ทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 7 การแทรกเสียงและภาพยนตร์ | ทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 8 การแทรกตาราง กราฟ และแผนผัง | ทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 9 การใส่ลูกเล่นเล่นในการนำเสนอ
บทที่ 10 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ

อ้างอิง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เนื้อหา: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ผู้แต่ง: ไมตรี ฉลาดธรรม