MENU

จุดหมาย

สร้างกำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) ให้กับนักเรียน สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีความฝันและเป้าหมาย กล้าที่จะทำสิ่งที่ท้าทาย และกระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ

เรียนรู้

เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอด เชื่อมโยงหรือบูรณการความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน และให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของตนเอง เพิ่มพลังแห่งปัญญา ให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ละเล่น

ทําเพื่อสนุกหรือผ่อนอารมณ์ สำหรับเสริมทักษะการเรียนรู้ การปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น เพื่อน พี่ น้อง คณาอาจารย์ ตลอดจนถึงครอบครัว ชุมชน และสังคม